MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH ĐỢT 3/2018

Email In PDF.

Mẫu Lý lịch 2A: Anh chị có thể tải trên website

Mẫu 2a-BNV/2007

(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):………………………………………….…….

2. Tên gọi khác:…………………………………………………………………..……..

3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ):…………………..……..

4. Nơi sinh: Xã (Phường)……………..…………………………………………..……,

Huyện (Quận)……….…..………………........, Tỉnh (Thành phố)………….…………

5. Quê quán: Xã (Phường)……………..…………………………………………..……,

Huyện (Quận)……….…..………………........, Tỉnh (Thành phố)………….………….

6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo:............................................ ……..

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................ ……..

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9. Nơi ở hiện nay:................................................................................................................... ……..

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)

10. Nghề nghiệp hiện nay:...................................................................................................... ……..

11. Ngày tuyển dụng hoặc ký HĐLĐ có đóng BHXH: ………………./……..……./……………………..,

Cơ quan tuyển dụng:.............................................................................................................. ……..

12. Chức vụ hiện tại (nếu có):................................................................................................ ……..

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13. Công việc chính được giao:…………………………………………………………………….………

14. Chức danh nghề nghiệp hiện nay:………………………………….. Mã số:………………………….

Bậc lương:………, Hệ số………, Ngày hưởng……/…….../……, Phụ cấp chức vụ:……., Phụ cấp khác:

15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):............................. ……..

15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:..................................................................................... ……..

(TSKH, TS, ThS, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3. Lý luận chính trị:……………………………, 15.4. Quản lý nhà nước:.......................... ……..

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)     (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính,

chuyên viên, cán sự….)

15.5. Ngoại ngữ:…………………………………, 15.6. Tin học:............................................ ………

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…)            (Trình độ A, B, C,…)

16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……./……/……., Ngày chính thức:……/……/......... ...........

17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:.......................................................................... ..........

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,…. Và làm việc gì trong tổ chức đó)

18. Ngày nhập ngũ:……./……./……., Ngày xuất ngũ:……../………/…….., Quân hàm cao nhất:      ............

19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất:............................................................................... ...........

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…)

20. Sở trường công tác:........................................................................................................... ...........

21. Khen thưởng:……………………………….., 22. Kỷ luật:................................................ ..........

(Hình thức cao nhất, năm nào)                           (Về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao

nhất, năm nào)

23. Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:……… Cân nặng:……… kg, Nhóm máu:........... .........

24. Là thương binh hạng: ………/……….., Là con gia đình chính sách ():............................. ..........

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25. Số chứng minh nhân dân:…………………….. Ngày cấp: ……../……../.......................... .........

26. Số sổ BHXH:.................................................................................................................... ........

27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

Ghi chú: Hình thức đào tạo: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…………./ Văn bằng: TSKH, TS, ThS, Cử  nhân, Kỹ sư............................................................................................................................................................................................... ………….

28. Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác (ghi cụ thế thời gian có hay không đóng BHXH)

29. Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…)

............................................................................................................................................... ……..

............................................................................................................................................... …….

............................................................................................................................................... …….

- Thời gian hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu…?):…

............................................................................................................................................... …….

............................................................................................................................................... …….

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ…)?           ……

............................................................................................................................................... ……

............................................................................................................................................... ……

............................................................................................................................................... ……

............................................................................................................................................... …….

30. Quan hệ gia đình

a. Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

b. Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

31. Diễn biến quá trình lương

Tháng/năm

Mã số/bậc

Hệ số lương

…………., Ngày……..tháng……….năm 2018

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

……., Ngày…… tháng…… năm 2018

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Joomlart