THÔNG BÁO MỞ LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG

Email In PDF.

Thông tin mở lớp An toàn lao động năm 2021

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định phối hợp với (Phân viện Bảo hộ lao động) tổ chức các lớp học và cấp chứng nhận Bảo hộ An toàn lao động; An toàn vệ sinh viên cho các cán bộ quản lý công tác bảo hộ lao động và công nhân tham gia mạng lưới An toàn vệ sinh viên ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị như sau:

1. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

5. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

- Hình thức và thời gian mở lớp:

+ Mở lớp học tập trung vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định.

+ Mở lớp học trực tiếp tại cơ quan, công ty, doanh nghiệp (ngoài giờ sản xuất).

+ Thời gian đăng ký từ tháng 02/2021 và mở lớp thường xuyên trong năm.

- Đăng ký  tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định

Địa chỉ: 168 Nguyễn Thị Định, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 02563.746767, 02563.221296; 0905567208, 0914063897.

Joomlart