VayVND Có Truy Cập Danh Bạ Không?

Theo chính sách vay của VayVND, họ có thể truy cập vào danh bạ của bạn để:

  • Xác thực tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp.
  • Đánh giá khả năng thanh toán: Phân tích lịch sử giao dịch và mối quan hệ của bạn với những người trong danh bạ để đánh giá khả năng thanh toán khoản vay của bạn.
  • Thu hồi nợ: Trong trường hợp bạn không thanh toán khoản vay, VayVND có thể liên hệ với những người trong danh bạ của bạn để thu hồi nợ.

Tuy nhiên, bạn có thể từ chối cho VayVND truy cập vào danh bạ của bạn. Việc từ chối này có thể ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt khoản vay của bạn.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận